0885 853 602

Асфалтова база

Асфалтовата база на “ЕКОСТРОЙ”АД се намира в село Врачанци. Асфалтосмесител ДС - 117 е с производителност до 30 тона на час, работи с промишлено гориво. Технологията се отнася за производство на горещи асфалтобетонни смеси за настилки на пътища, включващи автомагистрали, улици, площади, алеи, площадки и вътрешни пътища.

Произвежданите от фирмата асфалтови смеси съответстват на БДС EN 13 108 - 1/НА

  • AC 12,5 изн. 50/70
  • AC 12,5 биндер 50/70
  • AC 16 изн. 50/70
  • AC 16 биндер 50/70

Във фирмата има действаща система за производствен контрол, включваща производството на асфалтови смеси, сертифицирана от Институт по механика – БАН.

Според сключен договор с външна акредитирана лаборатория се правят изпитания на всички входящи материали, на готовата асфалтова смес, а така също и на проби от вече положена асфалтова смес.

Контакти

Тел. (058) 622 333 - прокурист

(058) 602 261 - административна служба

0885 853 602

Факс (058) 605261

E-mail: office@ecostroy.bg